Regulamin

 

Regulamin uczestnictwa w treningu

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w OYAMA Polskiej Federacji Karate, zwanej dalej „Związkiem”.
 2. Niniejszy Regulamin automatycznie obowiązuje wszystkich członków, osoby należące do zrzeszonej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 w tym m.in.: uczestników zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorów zajęć Oyama Karate, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.
II. Warunki przyjęcia na treningi

§ 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych Oyama Karate, zwanych dalej „treningami”, zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej „organizatorem” chęć swojego udział w treningach określonej grupy.

§ 3

Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej „kandydatem” zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

§ 4

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika organizatora, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów Oyama Karate.

§ 5

Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi zwanego dalej „instruktorem” o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach Oyama karate oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Związku oraz organizatora. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowska organizatora oraz deklarację Związku.

 1. Statut, regulaminy i zarządzenia organizatora oraz Związku są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi, w siedzibie organizatora oraz w Biurze Zarządu Związku, w godzinach ich działalności.

§ 6

Kandydat składa deklaracje członkowskie organizatora i Związku, zwanymi dalej „deklaracjami” bezpośrednio w biurze organizatora lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

 1. Deklaracje muszą być dokładnie i czytelnie wypełnione i podpisanie przez kandydata.
 2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklaracje musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
 3. Do deklaracji organizatora zajęć musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzający dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w rekreacyjnych zajęciach karate.
 4. Kandydat wpłaca za pośrednictwem organizatora lub instruktora, roczną składkę uczestnika zajęć na rzecz Związku zwaną dalej „składką”.
 5. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych Oyama Karate dołącza kartę zdrowia sportowca lub orzeczenie medyczne wydane przez lekarza sportowego, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczające go do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
 6. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca w przychodni medycyny sportowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Związku na wniosek organizatora, może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia pełnej składki w danym roku szkoleniowym.

§ 7

Kandydat zostaje dopuszczony przez organizatora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w paragrafach §3, §4, §5, §6, oraz §8, §10 i §11 lub §12 tego Regulaminu.

§ 8

Uczestnik treningów zwany dalej „uczestnikiem” jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora i zwalnia Związek od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach.

§ 9

Uczestnik powinien byc dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z tytułu udziału w zagranicznych: zawodach sportowych, seminariach szkoleniowych, egzaminach mistrzowskich lub obozach sportowo-szkoleniowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania składek /opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora.

III. Strój treningowy i ochraniacze

§ 11

Uczestnik treningów grup początkujących, zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, getry, podkoszulek bawełniany lub karate-gi), klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

§ 12

Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń – „karate-gi”, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

§ 13

 1. Na karate-gi mogą być naszyte tylko dwa emblematy:
  • Na lewej piersi znak graficzny karate Oyama (Wyraz „Poland” pisany dużymi drukowanymi literami, a pod nim dwa hieroglify japońskie o brzmieniu „Oyama”),
  • Na lewym ramieniu emblemat OYAMA International Karate Federation (symbol graficzny ilustrujący kształt góry w kolorze czerwonym na niebieskim tle /dla posiadaczy stopni uczniowskich/ lub na czarnym tle /dla posiadaczy stopni mistrzowskich/, z białym ostrym szczytem ilustrującym ośnieżenie. Płaszczyzna góry poprzecinana jest ostrymi elementami zwężającymi się od szczytu do lewej krawędzi góry; poniżej szczytu łączy się z tłem. Wewnątrz znaku, na jego tle, opisany jest na okręgu napis w białym kolorze: International Karate Federation. U podstawy góry znajduje się słowo OYAMA napisane innym krojem pisma).
 2. Wszelkie inne znaki są niedozwolone.
 3. Emblematy, o których mowa w ust.1 a i b tego paragrafu, są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

§ 14

 1. Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.
 2. Oficjalny wykaz stopni i pasów oraz wymagania szkoleniowo-egzaminacyjne, znajdują się w ogólnodostępnym Informatorze Oyama Karate, będącym załącznikiem tego Regulaminu.

§ 15

Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.

§ 16

Uczestnik treningów na grupach średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

§ 17

W skład obowiązkowego kompletu osobistych ochraniaczy wchodzą: dwa ochraniacze na stopę i goleń, dwa napięstniki, wkładka do ust, chroniąca zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn – ochraniacz na genitalia czyli „suspensorium”, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz na klatkę piersiową czyli „hogo”.

§ 18

Uczestnicy treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, którzy ukończyli 14 lat, są zobowiązani do zaopatrzenia się w dwa rodzaje drewnianej broni oraz jej posiadania i używania w czasie treningów:

 • bo (kija)
 • tonfy (dwóch pałek z trzonkiem)
IV. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej

§ 19

Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się to tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej „sparingiem”.

§ 20

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

§ 21

Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

§ 22

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu grupy średnio-zaawansowanej, zaawansowanej lub wyczynowej, który ukończył 14 lat, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

§ 23

 1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
 2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy.
 3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, lub braku jednej z jego części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.
 4. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność oraz czystość- pełną odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.

§ 24

 1. Warunkiem przystąpienia do sparingów, uczestnika treningu który ukończył 14 lat, jest dodatkowe posiadanie przez niego kasku ochronnego na głowie.
 2. Uczestnik treningu grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu.
 3. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu.
 4. Kaski ochronne na głowę powinny znajdować się w dyspozycji instruktora.

§ 25

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.

§ 26

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem lub sparing.

§ 27

 1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora lub organizatora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.
  V. Etykieta Dojo

§ 28

 1. Etykieta „Dojo” (miejsca treningu) jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.
 2. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.
 3. Wejście do Dojo – to nie tylko wejście do budynku, ale także wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym.
 4. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej, ( nogi połączone są piętami, wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu)
 5. Następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem „Osu” , przyjmując pozycję zasadniczą „fudo-dachi”.
 6. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.
 7. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy ( uczniowie), ustawiają się w szeregi według posiadanych stopni- od prawego, twarzą w kierunku instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdania egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista różnicy wieku między uczestnikami).
 8. W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora, prowadzącego trening.
 9. Na komendę „seiza” (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe, a potem na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a zaciśnięte pięści kładą na pachwinach, ręce mają lekko ugięte w łokciach. Plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.
 10. Prowadzący trening instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent instruktora lub najstarszy stopniem uczeń („Senpai”), w ramach ceremonii, wydaje komendy, rozpoczynające lub kończące trening.
 11. Na komendę „Mokuso” uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając, przygotowują się do udziału w treningu. Na komendę „Mokuso-yame” uczestnicy otwierają oczy. Następnie instruktor obraca się o 180 stopni twarzą do uczestników, wtedy prowadzący ceremonię podaje komendę: „Shihan, Sensei lub Senpai- ni- rei” (ukłon dla instruktora z użyciem tytułu, posiadanego przez instruktora). Wtedy wszyscy kłaniają się instruktorowi, kładąc pięści, kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem „Osu” !
 12. Po ceremonii otwarcia, uczestnicy treningu czekają na polecenie instruktora.
 13. Osoba spóźniona, po wejściu na salę, siada w pozycji „seiza” i czeka na decyzję instruktora. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.
 14. Do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim.
 15. Instruktor posiadający stopień mistrzowski od 5 dana wzwyż, nosi tytuł „Shihan” (mistrz), od 1 do 4 dana „Sensei” (nauczyciel). Do posiadacza wyższego stopnia uczniowskiego należy zwracać się per „Senpai „.
 16. Rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej („fudo-dachi”). Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa „Osu”!
 17. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi.
 18. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia instruktora.
 19. Po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.
 20. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora.
 21. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.
 22. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie Dojo, jest surowo zabronione.
VI. Przysięga Dojo

§ 29

 1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.
 2. Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
 3. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności.
 4. Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo, OSU !

§ 30

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu Związku.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.
VII. Zasady udziału członków klubu w egzaminach uczniowskich Oyama Polskiej Federacji Karate
 1. Uczniowie naszego klubu zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału – zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate w trzech sesjach: zimowej (grudzień 2010) wiosennej (kwiecień 2011) i letniej (czerwiec 2011)
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
  • posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej OYAMA PFK,
  • okazanie instruktorowi dowodu wpłaty raty za udział w zajęciach w miesiącu, w którym przypada egzamin.
  • posiadanie opłaconych rat składki rocznej za poprzednie miesiące,
  • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,
  • wpłacenie odliczoną gotówką składki za udział w egzaminie na ręce instruktora.
 3. Zgodnie z decyzja Zarządu OYAMA Polskiej Federacji Karate  z dnia 11.10.2014 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe składki egzaminacyjne w wysokości:
  • System opłat egzaminacyjnych za stopnie do 14 r.ż.:
   1. Od białego pasa (10 kyu) do 5 Kyu Senior (pomarańczowy pas) – 60zł
   2. Od 4 Kyu Junior (Pomarańczowy pas z pagonem) do 4 Kyu Senior (zielony pas) -70zł
   3. Od 3 Kyu Junior (zielony pas z pagonem) do 3 Kyu Senior ( zielony pas z 2 pagonami) – 90zł
   4. Od 2 Kyu Junior (zielony pas z 3 pagonami) do 2 Kyu Senior (brązowy pas) – 110zł
   5. 1 Kyu (brązowy pas z czarnym pagonem – możliwość podejścia do egzaminu doiero od 16r.ż.) – 210zł
  • System opłat egzaminacyjnych za stopnie od 14r.ż.:
   1. Od 10 Kyu (biały pas) do 5 Kyu (pomarańczowy pas) – 60 zł
   2. 4 Kyu (zielony pas) – 70 zł
   3. 3 Kyu (zielony pas z czarnym pagonem) – 90 zł
   4. 2 Kyu (brązowy pas) – 110 zł
   5. 1 Kyu (brązowy pas z czarnym pagonem) – 210 zł
 4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.
 5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).
 6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.
 7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, biorą normalnie udział w zajęciach.
 8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

Uchwalony w Poznaniu dnia 18.10.2014 r.